Hidraulične komponente

Hidraulični ventili

Hidraulični ventili su važan deo svake hidraulične instalacije jer definišu logiku hidrauličnog sistema. Pravilan izbor hidrauličnih ventila pravilno dimenzionisanih omogućuje optimalan i efikasan rad sistema, sa minimalno gubitaka uz maksimalno iskorišćenje performansi hidraulične pumpe i aktuatora sistema (hidraulični cilindri, hidraulični motori).

Primena:

Reciklaža / Kanal džet / Stočar / Rol kiper / Smećar / Autopodizač / Autotransporter / Radna platforma

Tipovi ventila

 

Nepovratni ventili omogućuju protok ulja u jednom pravcu a blokiraju u drugom.

Nepovratni ventili sa pilot kontrolom. Jednostruko ili dvostruko nepovratni ventili blokiraju cilindar u jednom ili oba pravca osim kada na njega deluje kontrolni pritisak.

 

Prigušno nepovratni ventil. Jednostruko ili dvostruko onemogućuju nekontrolisano kretanje aktuatora pod opterećenjem sprečavanjem kavitacije.

Ventil rasterećenja i sigurnosni ventil za jednu ili dve grane regulišu pritisak u hidrauličnom kolu rasterećenjem u rezervoar ili drugu granu instalacije.

 

Ventil za regulaciju protoka mogu biti u liniji ili sa rasterećenjem viška protoka u rezervoar ili drugu liniju sa pritiskom.

Sekventni ventil propuštaju hidraulično ulje na određenom podešenom pritisku omogućujući tako da se aktuator aktivira tek u određenoj sekvenci.

 

Nagazni ventil otvaraju ili zatvarju prolaz hidrauličnog ulja kada se na njih mehanički deluje.

Ventil za raspodelu protoka. Raspodeljuju jednu liniju na više ili više linija spajaju u jedan protok. Nisu pouzdani kao zupčasti raspodeljivači.